2014-03-20

Guards of the harbour

Now I have assembled my guards that will be
posted in my harbour when playing skirmish
in the pirate-era. They lack of paint but that
will soon be fixed.
Most of the parts are bits and old stuff that
I bought in second hand.


Nu har jag blivit klar med min styrka som ska
utgöra en vaktstyrka i min hamn vid spel
piratmiljö. Figurerna saknar färg men
det är snart avklarat. Större delen av denna
samling figurer består av delar och gamla
figurer som jag handlat på loppis.
Russian airpower

Today I got another nice package from my contact in the
town of Borås. The package contained 1 Mil-24 Hind, 2 Mi-8,
1 T-72 and 1 command Ural truck (ZIL).
All the models looks very good and they will come to use
when I will play skirmish during the cold war-era.
All the models are in the scale of 1:72.
The most tricky part in this project is to find descent plastic
russians in the same scale. The best figures are from Esci
and named Warzaw-pact troops but these are very hard to
find because they are out of stock everywhere.

Idag fick jag ännu ett trevlig paket från min kontakt i Borås.
Paketet innehöll 1 Mil-24 Hind, 2 Mi-8,1 T-72 och ett 1 ledningsfordon
av typen Ural (ZIL). Alla modeller kommer att komma till användning
när jag ska spela småslag som utspelar sig under det kalla kriget.
Alla modeller är i skala 1:72. Det svåraste är att få tag i vettiga
ryska figurer i samma skala. Mina favoriter är Warszawa-pakt soldater
från Esci men dessa tillverkas inte längre och verkar vara slut hos
alla som säljer liknande.


2014-03-15

My Pirates

Here are some pictures of all my pirates.
I am looking forward painting them and
also to start playing games with these.

Här är några bilder på min kompletta samling
med pirater. Jag ser fram emot att börja
måla dessa och även börja spela.
More pirates converted

Today has been a good day for my pirates. They have grown in numbers
and the total figure is now 27. I used my bits and I also found some 
more in my WH40k-box and also among my leftovers from Victrix.
The result is o.k and soon I will start painting these rowdy seadogs.
The scale is 1:48.

Idag har varit en bra dag för mina pirater som växt i antal.
Nu är de 27 stycken totalt. Jag hittade ännu mer användbara
bits i mina lådor till WH40k och från mina Victrix-figurer.
Resultatet blev helt o.k och snart ska jag börja måla mina
sjöbusar. Skalan är 1:48.
More rowdy Pirates

Today it is very windy and almost storm outside so I decided
to convert some old figures that I had bought second hand to
useful Pirates. I am pleased with the result and I will even more
satisfied when the paintingwork is done.
I now have a total of 22 pirates and I continue to build up to 
25 or 30. The figures are all in the scale of 28mm.

Idag är det blåsigt ute och nästan orkan så jag bestämde mig
för att konvertera några gamla figurer som jag köpt begagnade
till mer användbara pirater. Jag är nöjd med resultatet och jag
kommer att bli ännu mer nöjd när jag målat dessa.
Jag har nu 22 stycken pirater och jag hade tänkt börja spela när
jag har cirka 25-30.

Russian warfare during Cold war 1:72

Today I got a nice package from the town of Borås.
I bought some nice models to use playing skirmish
during the cold-war-era. The package contained
two heavy trucks for troop-transport, one T-72 M1
main battletank and a T-55 with a digging-device
mounted on the front of the tank.
Really nice models and to a reasonable price too.
I will probably buy two helicopters for troop-transport
Mi-8 and one gunship Mil-24 Hind for support from
the same retailer.
The troops I will use for this will come from the manufacturer
Mars and it will be Russian paratroopers - spetsnaz.
The heads in this kit will be swapped with others using helmets.
All models and figures will be in the scale of 1:72 (20mm).

Idag fick jag ett trevligt paket från Borås. Jag hade köpt
några snygga modeller som jag ska använda när jag spelar
småstrider som utspelar sig under kalla kriget.
Paketet innehöll två tunga lastbilar för trupptransport, en T-72 M1
standardstridsvagn, en t-55 med schaktblad monterat i fronten.
Trevliga modeller och till ett bra pris.
Nästa steg blir att jag troligen handlar 2 Mi-8 helikoptrar för
trupp-transport och en Mil-24 hind för understöd.
Figurerna jag ska använda kommer att inhandlas från Mars och
är ryska fallskärmsjägare-Spetsnaz men jag kommer att byta
deras huvuden så att samtliga får hjälm för en mer fältmässig
"look". Samtliga modeller och figurer är i skala 1:72.


Making use of old bits

Today I felt inspiration and I converted two figures with
old bits that I found in my bits-box. The two figures will
be useful when I will play medieval-skirmish and my
new project Las Piratas (skirmish-game with pirates and
seadogs).

Idag kände jag inspiration och konverterade två figurer med
gamla delar som jag hittade i min bits-låda.
Figurerna kommer att komma till användning när jag ska
spela medeltida småstrider och mitt nya projekt Las Piratas
(småstrider bland pirater och annat sjöfolk).